Reglement

Reglement

DEEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Algemeen
§1. PlanetX Indoor Park is een initiatief van PlanetX Indoor Park VZW, en is gelegen in de Conservenweg 11D, Stabroek.
§2. Dit reglement bepaalt het gebruik van het park PlanetX Indoor Park en de regels die er gelden.
§3. Wie naar PlanetX Indoor Park gaat, aanvaardt dit reglement. Een kopie van dit reglement kan worden verkregen via de website, bij de online aggressive inline, bmx, longboard, kitesurf, skateboard, stuntstep, snowboard en wakeboard  winkel Planetextreme.eu of bij de ingang van het Indoor Park zelf.

Artikel 2: Openingstijden
PlanetX Indoor Park is gedurende het ganse jaar toegankelijk mits een vergoeding, die PlanetX Indoor Park toestaat de veiligheid van het Indoor Park te garanderen. Het indoor park is geopend tijdens volgende openingstijden:

Zondag13:00 - 17:00
MaandagGesloten
DinsdagGesloten
Woensdag14:00 - 18:00
DonderdagGesloten
VrijdagGesloten
Zaterdag14:00 - 18:00

Openingstijden kunnen ten allen tijden door PlanetX Indoor Park worden aangepast.  PlanetX Indoor Park engageert zich ertoe om verandering in openingsuren minstens 24u op voorhand aan te kondigen.  Hiervoor is het aangewezen om ten allen tijden de facebook pagina van PlanetX Indoor Park te volgen en regelmatig na te kijken.  De facebook pagina van PlanetX Indoor Park is terug te vinden op http://www.facebook.com/planetxindoorpark/.

Artikel 3: Doelstelling en doelgroep
§1. In PlanetX Indoor Park kunnen skateboarders, skeelers, inlineskaters, bmx’ers en steppers van alle leeftijden elkaar ontmoeten en er een leuke vrije tijd beleven.
§2. Tijdens de  openingstijden staan de activiteiten open voor alle jongeren, zonder onderscheid van geslacht, seksuele voorkeur, een beperking of handicap, migratieachtergrond, godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging. Ook zullen de gebruikers van PlanetX Indoor Park tijdens andere activiteiten dit non-discriminatieprincipe respecteren.
§3. PlanetX Indoor Park kan ook aangevraagd worden voor bmx, inline skate, skate en stuntstep activiteiten, buurtgerichte activiteiten of activiteiten in samenwerking met scholen.

Artikel 4: Algemene spelregels
§1. Iedere gebruiker heeft respect voor alle andere aanwezige gebruikers. Verbale, non-verbale of fysieke agressie wordt niet getolereerd.
§2. Het roken van tabak evenals de aanwezigheid en het gebruik van elke andere drug is verboden.  Dit is inclusief de consumptie van Alcoholische drunken die ten strengste verboden zijn bij gebruik van het indoor park.
§3. De skatetoestellen mogen niet bereden worden met rijwielen zoals fietsen, met uitzondering van bmx-fietsen gemaakt volgens de norm DIN 79105.

Artikel 5: Ongeval en ziekte
§1. In PlanetX Indoor Park is een EHBO-pakket aanwezig voor de verzorging van kleine wonden of blessures.  Ten allen tijde is er iemand in het park aanwezig die in het bezit is van een EHBO Brevet.
§2. De gebruikers van het Indoor Park zijn niet verzekerd voor eventuele ongevallen die zich voordoen in het indoor park.

Artikel 6: Sancties
§1. Bij het niet respecteren van dit reglement kan het bestuur van PlanetX Indoor Park VZW één van de volgende sancties opleggen:

  • een waarschuwing of berisping, mondeling of schriftelijk;
  • een schorsing om het Indoor Park te gebruiken, voor een periode van één week tot één jaar;
  • de betaling van een schadevergoeding;
  • een definitief verbod om het Indoor Park te gebruiken.

§2. De sanctie wordt, met uitzondering van de mondelinge waarschuwing of berisping, altijd met een aangetekende brief gemeld aan de meerderjarige gebruiker of aan de ouders van de minderjarige gebruiker.

DEEL 2 VOOR GEBRUIKERS TIJDENS DE OPENINGSTIJDEN

Artikel 7: Extra spelregels tijdens de openingstijden
§1. De gebruikers kunnen na betaling van een klein toegangsbijdrage en tijdens de openingstijden gebruikmaken van de toestellen van PlanetX Indoor Park.
§2. Toegang kan worden verkregen in het park bij de zaal- & winkelverantwoordelijke. Er dient geen inschrijvingsformulier te worden ingevuld.  Bij betaling of ingebruikname van het Indoor Park verklaart de gebruiker akkoord te zijn met dit reglement.  Toegang tot het park kost €6,00 euro en is 1 dag geldig en dit voor de dag dat het is aangekocht. PlanetX Indoor Park heeft de optie om andere toegangsbijdrageregelingen zoals beurtenkaarten en abonnementen verder uit te werken en de gebruiker van het indoor park hierover in te informeren.
§3. In PlanetX Indoor Park wordt toezicht gehouden door een zaalverantwoordelijke aangesteld door PlanetX Indoor Park VZW.
§4. Het gebruik van PlanetX Indoor Park gebeurt op eigen verantwoordelijkheid
§5. Het dragen van geschikte beschermende kledij knie-, pols- en elleboogbeschermers is aan te raden. Het dragen van helm is echter verplicht.  PlanetX Indoor Park verhuurt beschermende kledij aan een prijs van €3,-/dag voor een helm, €3,-/dag voor kniebescherming. De gebruiker die weigert persoonlijke beschermende kledij te dragen, verklaart en stemt in dat hij/zij op eigen risico gebruik maakt van de door PlanetX Indoor Park ter beschikkinggestelde infrastructuur. Indien de gebruiker minderjarig is, is het een ouder of de voogd die toestemming verleent om geen beschermkledij te dragen en dus instemt. PlanetX Indoor Park en de zaalverantwoordelijke zijn niet verantwoordelijk voor de toepassing van het dragen van de beschermende kledij tijdens het gebruik van de infrastructuur.
§6. Iedere gebruiker is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen materiaal en kledij. PlanetX Indoor Park Vzw kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor verlies.
§7. De herstelkosten na opzettelijke beschadiging aan lokalen, spelmateriaal of ander materiaal van het indoor park worden aan de meerderjarige gebruiker of aan de ouders van de minderjarige gebruiker doorgerekend. PlanetX Indoor Park Vzw staat in voor de opmaak van een officieel schadebestek.
§8. Er mogen in PlanetX Indoor Park tijdens de vrije openingstijden geen alcoholhoudende dranken gedronken worden.  Het indoor park mag ook niet worden betreden door gebruikers in een geintoxiceerde toestand.
§9. Bij ziekte die of een ongeval dat met spoed moet worden behandeld, kan de zaalverantwoordelijke een beroep doen op de spoeddiensten. Ouders of de voogd worden in dat geval onmiddellijk verwittigd.

DEEL 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 8. Slotbepalingen
§1. Dit Gebruiksreglement werd geadviseerd door de PlanetX Indoor Park Vzw op 4 oktober 2016 en is goedgekeurd door het bestuur van PlanetX Indoor Park Vzw op 31 oktober 2016.
§2. Dit Gebruiksreglement treedt in werking op 1 december 2016.